Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

17:20
4319 b3e0 390
Reposted fromeagergirl eagergirl viaepidemic epidemic
17:20
17:20
17:20
5361 9d97 390
Reposted fromtwice twice viainsanedreamer insanedreamer
17:20
3161 0de8 390
Reposted fromgrandma grandma viabagatela bagatela

May 22 2019

17:52
17:52
17:52
3364 7029 390
Reposted fromhormeza hormeza viawakemeupx wakemeupx
17:52
I nigdy nikomu ani niczemu nie oddawaj całej siebie. Zostaw choć kawałek na własność, żebyś miała do czego doszywać, jak Ci resztę wyszarpią. Ta rada dotyczy głównie serca.
— J. Lesiak - Ja,Bona
Reposted fromniemoc niemoc viawakemeupx wakemeupx
17:51
5008 309e 390
Reposted fromuoun uoun viabadblood badblood
17:18
1470 4dd9 390

l-art-est-cochon:

pas toujours

Reposted fromamatore amatore viawakemeupx wakemeupx
17:12
0678 4d62 390
Reposted fromsavatage savatage viabadblood badblood
17:12
9863 7048 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabadblood badblood
16:44
2079 9d47 390
Reposted fromsavatage savatage viayanek yanek
16:44
Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung (via polskie-zdania)
Reposted fromblutelf blutelf viabadblood badblood
16:39
Reposted fromshakeme shakeme viawakemeupx wakemeupx
16:38
4149 305b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
16:38
1838 93fc 390
Reposted from4777727772 4777727772 viabadblood badblood
16:38
8835 0bd1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabadblood badblood
16:37
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viabadblood badblood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl