Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

21:20
Połowa zła na tym świecie wynika stąd, że ktoś chce się czuć ważnym.
— T.S. Eliot
Reposted fromtraampek traampek vialittlewhitelies littlewhitelies
21:20
21:19
21:19
8591 464e 390
Reposted fromodejdz odejdz vialittlewhitelies littlewhitelies
21:18
2038 7d3a 390
Reposted frommanxx manxx vialittlewhitelies littlewhitelies
21:18
21:18
21:17
5081 42b9 390
Reposted fromoll oll vialittlewhitelies littlewhitelies
21:17
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
21:16
5343 eb8c
Reposted fromsosna sosna vialittlewhitelies littlewhitelies
21:16
7435 02ee 390
Anna Gosławska-Lipińska (Ha-Ga), 1966
21:15
8926 fcea
Reposted fromsohryu sohryu vialittlewhitelies littlewhitelies
21:14
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

21:12
1886 8640 390
Reposted fromamatore amatore vialittlewhitelies littlewhitelies
21:12
Na czyj koszt żyją ludzie w cudzych wspomnieniach?
— Stanisław Jerzy Lec
20:10
0174 b1b0 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viauciekam uciekam
20:10
Mówiłem nieomal milcząc. A w tym to ja jestem mistrzem, całe życie przegadałem w milczeniu i milcząc sam z sobą przeżyłem całą tragedię.
— Fiodor Dostojewski
Reposted frompesy pesy viaszydera szydera
19:45
2209 78e5 390
Amelie
Reposted fromvacannes vacannes viaszydera szydera
19:45
6729 5441 390
Reposted fromerq erq viaflickofthewrist flickofthewrist
19:43
4558 0bda 390
czy doczekał
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl