Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

14:59
W‌ ‌naszym‌ ‌społeczeństwie‌ ‌ludzie‌ ‌wrażliwi,‌ ‌emocjonalni‌ ‌i‌ ‌uczuciowi‌ ‌są‌ ‌uważani‌ ‌za‌ ‌słabych,‌ ‌niedojrzałych‌ ‌i‌ ‌impulsywnych.
— Christel‌ ‌Petitcollin‌ - "Jak‌ ‌mniej‌ ‌myśleć? ‌Dla‌ ‌analizujących‌ ‌bez‌ ‌końca‌ ‌i‌ ‌wysoko‌ ‌wrażliwych"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianyaako nyaako
14:58
5471 2013 390
Reposted fromdivi divi vianyaako nyaako
08:50
Reposted fromshakeme shakeme vianyaako nyaako
08:49
Reposted fromshakeme shakeme vianyaako nyaako
08:49
Reposted fromshakeme shakeme vianyaako nyaako
08:49
8759 ff68 390
Reposted fromtwice twice vianyaako nyaako
08:47
Reposted fromantichris antichris viacalaverite calaverite
03:20
9539 8316 390
Reposted fromBabson Babson vianyaako nyaako
03:19
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
Reposted fromniewychowana niewychowana

November 19 2019

22:54
3470 63a5 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafearoflove fearoflove
22:53
4386 1731
Reposted fromteijakool teijakool viasatyra satyra
22:53
3522 47bd 390
Polska, 1992
22:53
5955 5763 390
Reposted frompapaj papaj viajustafragmentofyou justafragmentofyou
22:52
22:48
6014 1103 390
Reposted fromhagis hagis viasatyra satyra
22:48
3322 8d32 390
Reposted frompiehus piehus viaradaetyki radaetyki
22:38
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
22:30
9245 37e3 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafrytkatosia frytkatosia
22:30
02:30
8565 8237 390
Reposted fromlockness lockness viaroyalityxx royalityxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl