Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

10:37
6136 f112 390
Reposted fromverronique verronique viaou ou
10:37
10:37
Reposted frommrrru mrrru viaou ou
10:36
7607 b473 390
Reposted fromquirk quirk viaou ou
10:36
6688 d6d5 390
Reposted fromteijakool teijakool viakangurek kangurek
10:36
8677 1f26 390
10:36
10:35
10:35
0032 fb7e 390
Reposted fromsweet18 sweet18 viaAmericanlover Americanlover
10:35
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
Reposted fromretro-girl retro-girl viaAmericanlover Americanlover
10:23
6502 6bbe 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover
10:22
5298 b0df 390
Reposted fromseaweed seaweed viaAmericanlover Americanlover
10:22
10:20
3745 4141 390
Reposted fromkreatura kreatura viainsanedreamer insanedreamer
10:20
6876 ca44 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viainsanedreamer insanedreamer
10:20
3071 fa07 390
Reposted fromartlover artlover viainsanedreamer insanedreamer
10:19
6753 16c7 390
Reposted frompulperybka pulperybka viainsanedreamer insanedreamer
10:19
10:19
5094 5f5d 390
Reposted frombabyface babyface viainsanedreamer insanedreamer
10:19
0310 8755 390
Reposted fromolaosa olaosa viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl