Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

15:35
7299 a261 390
Reposted fromarumhc arumhc viapumpkinsoup pumpkinsoup
15:28
15:28
9898 8879 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
15:27
9872 8730 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
15:26
5129 4a91 390
15:26
9865 01b1 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
12:16
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viaadwokatdiabla adwokatdiabla
12:16
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl
12:16
4571 c82d 390
Reposted fromtfu tfu viaadwokatdiabla adwokatdiabla
12:15
- Czego się najbardziej boisz w życiu?
- Że mnie ominie.
Reposted frommiszczu miszczu viatobecontinued tobecontinued
12:15
12:11
1275 e97f 390
Reposted fromdailylife dailylife viaeternaljourney eternaljourney
12:11
2704 e372 390
Reposted fromfyeahnix fyeahnix viamelanchujnia melanchujnia
12:08
1898 c9ed 390
Reposted fromlaters laters viamelanchujnia melanchujnia
12:08
8818 be61 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamelanchujnia melanchujnia
12:00
8151 f5a6 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viamelanchujnia melanchujnia
11:58
9061 89aa 390

leirelatent:

Polish Bookstore, Paris (1986)

11:50
0545 b8ac 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
11:50
0868 b829 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
11:50
0873 81d8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl