Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

19:43
1028 cf2d 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
19:42
7350 194c 390
Reposted frommowmihou mowmihou viaszydera szydera
19:40
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
19:40
19:40
4525 bd33 390
Reposted fromdusix dusix viaszydera szydera
19:39
5315 e111 390
Reposted fromnazarena nazarena viagronsaker gronsaker

June 06 2017

07:31
Za bardzo kochała. Te właśnie psują wszystko najszybciej i najdokładniej. Chcą dostać tyle samo, ile dają i pewnego dnia wali się wszystko. Wtedy odchodzą.
— Marek Hłasko – Sowa, córka piekarza
Reposted frompapiertiger papiertiger viapierdolony pierdolony

June 04 2017

18:18
8241 f46b 390
Reposted fromoll oll
18:18
18:18
7583 b9f9 390

verbalvomits:

Thanks, brain.

18:17
4422 342c 390
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viasoSad soSad
18:17
6993 050f 390
18:17
Reposted fromnaich naich viasoSad soSad
18:16
18:16
18:16
8251 122e 390
Reposted fromhalpert halpert viakyszz kyszz
18:06

Przytulamy się ze zmęczenia. Żadnych dialogów. I tak wiem, co myślisz.

— Manuela Gretkowska "Podręcznik do ludzi"
Reposted fromkejtowa kejtowa viacannellle cannellle
18:06
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viacannellle cannellle
18:02
3984 3a55 390
18:01
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl