Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

22:34
22:33
Alicja w krainie czarow
22:29
4048 debb 390
Reposted fromParty-on Party-on viamikrokosmos mikrokosmos
22:04
5930 fbc7 390
22:01
22:00
5740 f79e 390

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

21:58
wiatr
21:10
4038 7022 390
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viamikrokosmos mikrokosmos
21:10
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
21:09
Bo czas żadnych ran nie leczy.
Czas może tylko uczy nas rozsądniej obchodzić się z bólem, jakoś bandażować te rany. Żyć z nimi i tyle.
— Roma Ligocka
21:07
21:06
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromkyte kyte viamikrokosmos mikrokosmos
21:06
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viazoi zoi
21:06
2111 945d 390

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

Reposted fromAmericanlover Americanlover viazoi zoi
19:01
8041 c5a8 390

atomic-chronoscaph:

1970s - photos by Stephen Shore

Reposted fromLittleJack LittleJack viaphilomath philomath
19:00
4871 afe2 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath

July 06 2017

13:29
3826 3662 390
13:14

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
13:14
8869 fd9c 390
Reposted fromSanthe Santhe viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
13:14
6732 5691 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl