Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 24 2017

23:10
9059 09ee 390
Reposted fromkulamin kulamin vianutt nutt
23:09
5578 e80d 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 vianutt nutt
23:09
0329 101f 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vianutt nutt
18:00
9482 3d8b 390
Reposted fromamatore amatore viakaskowata kaskowata
17:59
8094 ad0a 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadivi divi
17:59

Pamiętaj, że facet ma być dodatkiem, przy którym rozkwitasz a nie całym twoim światem, w którym się zamykasz

Reposted fromanilo anilo viakaskowata kaskowata
17:58
9775 b682 390
poza tym, że w wieku 6/7 lat na pytanie "kim chcesz być w przyszłości?" odpowiedziałem "chciałbym mieć spokój"; zawsze chciałem mieć w sobie coś z artysty. nie mam.
moja ukochana, ulubiona matka powiedziała mi ostatnio, że moja siła pochodzi stąd, że wiem, że niczego nie potrafię.
za to zajebiście przytulam i dotykam.
Reposted fromnawetsrednio nawetsrednio viadivi divi
17:58
3354 57e6 390
Wrocław`
Reposted fromalbognij albognij viakapitandziwny kapitandziwny
17:53
Reposted fromZircon Zircon viadivi divi
17:51
7943 53fe 390
Reposted fromtatze tatze viadivi divi
17:50
8646 956d
Reposted fromzciach zciach viadivi divi
17:50
5944 a789 390
Reposted fromcalcifer calcifer viaunique unique
17:49
17:48
8608 e83b 390
17:48
5451 ff01 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakarolsss karolsss
17:48
2135 01b1 390
Reposted fromumorusana umorusana viakarolsss karolsss
17:47
17:47
1548 69c0 390
Reposted fromretaliate retaliate viatobecontinued tobecontinued
17:47
9542 0137 390
17:47
A weź ty takie rady zwiń w ciasny rulonik i rozważ znaczenie słowa czopek
— rozwaliło mnie to.
Reposted frommadeliine madeliine viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl