Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

23:21
3572 706b 390
Reposted fromtfu tfu viacotarsky cotarsky
23:21
0804 a81f 390
Reposted fromverronique verronique viadisheveled disheveled
20:32
1201 060b 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
20:31
Reposted fromzelbekon zelbekon viahornypigeon hornypigeon
20:31
0899 4a1c 390
Reposted fromnutt nutt viahornypigeon hornypigeon
14:44
Reposted fromshakeme shakeme viacotarsky cotarsky
14:44
Reposted fromshakeme shakeme viacotarsky cotarsky
14:44
0937 d01b 390
Reposted fromnutt nutt viabreatheslow123 breatheslow123
13:07
Reposted fromshakeme shakeme viadygoty dygoty
13:07
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadygoty dygoty
13:03

January 15 2020

20:46
Ludzie z depresją po cichutku z naszych oczu znikają. Najpierw nie odbierają naszych telefonów, a potem zupełnie niezauważenie rozpływają się w niebycie.
— prof. Łukasz Święcicki, psychiatra
Reposted fromkyte kyte vianiskowo niskowo
20:46
2504 7388 390
Reposted fromkarahippie karahippie viadestroyed destroyed
20:45
5858 53b5 390
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viadestroyed destroyed
20:43
20:43
1853 b12a 390
Reposted frommangoe mangoe vianiskowo niskowo
20:43
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianiskowo niskowo
20:43
2336 7941 390
Reposted fromcontigo contigo vianiskowo niskowo
20:43
6971 29a4 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
20:43
9111 315e 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadestroyed destroyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl